Menu Zamknij

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin prowadzenia przez Beatę Modlińską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Beata Modlińska”, 40-142 Katowice ul. Modelarska 18/103, NIP 6342282507, REGON 387631054, profilu firmowego na portalu społecznościowym Facebook, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki prowadzenia przez Firmę profilu oraz zasady i warunki korzystania z tego profilu przez osoby odwiedzające.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

a) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Profil po wcześniejszym zalogowaniu się do portalu Facebook.;

b) Moderatorze – należy przez to rozumieć osobę/y wyznaczoną/e przez Firmę odpowiedzialną/e za prowadzanie Profilu, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Regulaminu oraz nadzorowanie jego przestrzegania przez Użytkowników;

c) Serwisie – należy przez to rozumieć Serwis Facebook;

d) Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Profiu;

e) Firmie – Beacie Modlińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Beata Modlińska”, 40-142 Katowice ul. Modelarska 18/103, NIP 6342282507, REGON 387631054.

 • Korzystanie z Profilu jest bezpłatne i ma charakter społeczny.
 • Treści dostępne są dla osób posiadających dostęp do Internetu, wyposażonych w powszechnie używane przeglądarki internetowe oraz zarejestrowanych w Serwisie.
 • Celem prowadzenia Profilu jest upowszechnianie informacji na temat działalności Firmy, wiedzy i umiejętności w obszarze obrotu nieruchomościami.

§ 2 Publikowanie informacji na Profilu

 1. Do dodawania postów, komentarzy oraz do zakładania nowych wątków na Profilu mają prawo Moderator oraz Użytkownicy na zasadzie dobrowolności.
 2. Treści zamieszczane na Profilu nie są informacjami mającymi wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną Firmy oraz osób trzecich.
 3.  Moderator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników (Moderator nie redaguje tych wypowiedzi);
  • za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych na Profilach przez Użytkowników;
  • względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści naruszające zasady pkt.4
 4. Użytkownik publikujący na Profilu Treści odpowiada za ich prawdziwość i za to, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Profilu Treści zawierających:
  • sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje oraz zasady netykiety;
  • materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne (bez wcześniejszej zgody Moderatora);
  • materiały szkodliwe dla Profilu, Moderatora lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne;
  • materiały nie związane z tematyką Profilu.
 6. Moderator uwzględniając pkt. 5 zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wypowiedzi oraz innych Treści (w całości bądź w części), które:
  • naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek lub zasady netykiety;
  • zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (tzw. spam), nie będące tematycznie związane z edukacją medialną i stanowiące treści przypominające komunikaty lub ogłoszenia;
  • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.:
  • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym;
  • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej;
  • nie są tematycznie związane z tematyką Profilu;
  • uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie Profilu oraz możliwości korzystania z niego przez innych Użytkowników;
  • nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie.
 7. Użytkownikom publikującym na Profilu nie przysługuje żadne wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie. Firma nie nabywa w tym zakresie ani nie udostępnia odpłatnie żadnych Treści.
 8. Użytkownik ma prawo do korzystania z Profilu, a w szczególności do:
  • usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne portalu społecznościowego;
  • poszukiwania informacji o innych Użytkownikach oraz firmach, organizacjach i instytucjach zajmujących się obrotem nieruchomościami;
  • wymiany informacji z innymi Użytkownikami na tematy związane z obrotem nieruchomościami.
 9. Moderator ma prawo do:
  • publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na Profilu bez ograniczeń czasowych,
   w taki sposób, aby inni Użytkownicy mieli do nich dostęp;
  • publikowania i rozpowszechniania wybranych wypowiedzi Użytkownika, w szczególności w Serwisie – z podaniem nicku autora, w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników Serwisu.
  • usuwania Treści, o których mowa w pkt 6, a w szczególnych przypadkach również do ograniczenia dostępu do Profilu osobom oraz podmiotom utrudniającym ich funkcjonowanie
   i działającym na ich niekorzyść.

§ 4 Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie Profilu

 1. Nadzór nad zawartością Profilu sprawuje Moderator.
 2. Nadzór, o którym mowa w ust.1, polega przede wszystkim na kontroli zgodności umieszczanych Treści z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Wszelkie wykorzystywanie publikowanych na Profilu Treści w celu agitacji politycznej lub
  w celach komercyjnych, bez wcześniejszej zgody Moderatora jest zabronione.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł umieszczanych na Profilu;
  • przerwy w funkcjonowaniu Profilu zaistniałe z przyczyn technicznych i/lub niezależnych od Firmy;
  • opóźnienia w działaniu Profilu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Firmy;
  • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika Sieci i tym podobne;
  • bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych Treści.
 5. Firma zastrzega sobie:
  • prawo do dowolnej modyfikacji zasobów, narzędzi oraz sposobu działania Profilu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Firmy;
  • prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na Profilu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2021
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Profilu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe Moderatora dostępne są na stronie www.beatamodlinska.pl oraz Profilu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE „Profil” firmowy na Facebook

Dane osobowe osób odwiedzających mój fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

Dane te uzyskałam od Facebook Inc. oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.

Przetwarzam dane osobowe osób, które:

 • Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
 • Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem
 • Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook oraz informowania za jego pomocą o aktywności, promowaniu produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzam następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informuję Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.

Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook, serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Facebooka oznacza, że Twoje dane są bezpieczne.

 

 

Data Publikacji 05.11.2021